Veelgestelde vragen

  Geef hier aan of u als bedrijf of persoon uitbetalingen aan derden wil gaan aanleveren.

  1. Ik wil als persoon aanleveren
  Selecteer deze optie als u zelf - als persoon - de opgaven gaat aanleveren. Tijdens het samenstellen van de opgaven gebruikt u uw eigen BSN als identificatie van de aanleverende partij. U hoeft dat BSN tijdens het aanmeldproces niet in te voeren.

  2. Ik wil als bedrijf aanleveren
  Selecteer deze optie als u als bedrijf/stichting/vereniging opgaven gaat aanleveren onder het Loonheffings-, BTW-nummer of RSIN van dat bedrijf.

  3. Ik wil als bedrijf en namens andere bedrijfsonderdelen aanleveren
  Selecteer deze optie als u zelf en namens andere bedrijven/stichtingen/verenigingen opgaven gaat aanleveren onder vermelding van diens Loonheffings-, BTW-nummer of RSIN. Levert u namens andere bedrijfsonderdelen aan? Kies deze optie dan alleen als zij een ander Loonheffings-, BTW-nummer of RSIN hebben dan de hoofdvestiging.

  4. Ik wil namens andere bedrijven aanleveren
  Selecteer deze optie als u alleen namens andere bedrijven/stichtingen/verenigingen opgaven gaat aanleveren onder diens Loonheffings-, BTW-nummer of RSIN.


  Terug naar boven

  We maken per 1 januari 2022 onderscheid tussen uitbetalers van Uitbetaalde Bedragen aan Derden:  - de inhoudingsplichtige uitbetaler (incl. collectieve beheersorganisaties (cbo’s)) en de niet-inhoudingsplichtige uitbetaler.  

  Wie is 'inhoudingsplichtige' in het kader van de UBD-regeling? 
  Voor UBD sluiten wij aan bij het begrip 'inhoudingsplichtige' dat in de Wet loonbelasting staat. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Handboek Loonheffingen, paragraaf 1.2. 
  Om te bepalen of u inhoudingsplichtige bent, komt het in het kort hier op neer. Een inhoudingsplichtige, zoals een werkgever of een uitkeringsinstantie:

  1. heeft een loonheffingennummer;
  2. ontvangt een aangiftebrief, d.w.z. een uitnodiging om aangifte loonheffingen te doen voor 1 of meer aangiftetijdvakken van het lopende of komende jaar;

  3. doet aangifte loonheffingen.

  Hebt u wel een loonheffingennummer en doet u ook steeds aangifte loonheffingen, maar altijd met bedragen € 0 omdat u voorziet dat u voor een periode van tenminste 12 maanden geen personeel hebt? Meldt u zich dan af als inhoudingsplichtige bij de Belastingdienst. U krijgt dan een intrekking van de aangiftebrief, waarna u niet langer inhoudingsplichtig bent en dus ook niet (meer) onder de verplichte UBD-renseigneringsregeling valt.


  Terug naar boven

  Hebt u als inhoudingsplichtige iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u informatie over de uitbetaalde bedragen bij de Belastingdienst melden. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan de volgende 2 voorwaarden voldoet: 
  1. Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking. 
  2. Deze persoon reikt geen factuur uit, of reikt een factuur uit zonder BTW voor de uitgevoerde werkzaamheden of diensten (er hoeft geen beoordeling plaats te vinden of er sprake is van een al dan niet vrijgestelde ondernemer).

   

  Hebt u als niet-inhoudingsplichtige iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u informatie over de uitbetaalde bedragen bij de Belastingdienst melden. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan de volgende 2 voorwaarden voldoet: 
  1. Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking. 
  2. Deze persoon voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.


  Terug naar boven

  Bent u een inhoudingsplichtige uitbetaler dan bent u verplicht om het BSN van de uitbetaalde persoon te registreren en aan te leveren.

  Bent u een niet-inhoudingsplichtige uitbetaler dan mag u het BSN niet registreren en ook niet aanleveren.


  Terug naar boven

  De Belastingdienst wint de gegevens in op basis van: 
  - artikel 10.8, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. 
  - afdeling 2 van hoofdstuk VIII van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). 
  Daarnaast geldt voor inhoudingsplichtigen en CBO’s aanvullend: 
  - artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.


  Terug naar boven

  De gegevens die u aanlevert, gebruiken wij voor de aangifte inkomstenbelasting van degene die het uitbetaalde bedrag heeft gekregen. Wij kunnen de aangifte van de belastingplichtige vooraf invullen met de aangeleverde gegevens en de aangifte beter beoordelen.


  Terug naar boven

  Het BSN gebruikt de Belastingdienst voor het identificeren/verifiëren van de ontvanger van het uitbetaalde bedrag. Deze verplichting geldt alleen voor inhoudingsplichtigen.

   

  De wettelijke basis is:

  - de artikelen 47 en 53 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR).

  - artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit Inkomensbelasting 2001.

   

  Let op!

  Het BSN moet alleen door inhoudingsplichtigen worden geadministreerd en worden aangeleverd.


  Terug naar boven

  Iemand anders kan de melding voor u doen. Een boekhouder, financieel dienstverlener of administratiekantoor fungeert dan als berichtgever.

  U blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het tijdig aanleveren van de melding.


  Terug naar boven

  Bent u inhoudingsplichtig en hebt u bedragen uitbetaald aan derden, dan bent u per 1 januari 2022 wettelijk verplicht opgave van deze gegevens te doen.  Wij sturen u vanaf 1 januari 2023 geen uitnodiging (meer) voor het doen van opgave UBD.

  Bent u niet inhoudingsplichtig en hebt u bedragen uitbetaald aan derden, dan bent u alleen verplicht opgave van deze gegevens te doen als u daarvoor een uitnodiging van ons ontvangt.  Zonder uitnodiging mag u ook een opgave van deze gegevens doen, maar dat is dan geen verplichting.


  Terug naar boven

  De Geboortedatum en de Datum van Uitbetaling zijn voor zowel de inhoudingsplichtige – als de niet-inhoudingsplichtige uitbetaler verplichte informatie om aan te leveren.

  Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u de handleiding raadplegen.


  Terug naar boven

  Nee, deze invoerapplicaties zijn vanaf 31-12-2022 uitgefaseerd omdat het niet compatibel is met de nieuwe berichtspecificatie. 

  U kunt nu de nieuwe UBD invoersjablonen downloaden onder 'Documenten',' aan de rechterkant van het scherm. Dit zijn spreadsheets in Excel en ODS (Opendocument) formaat voor inhoudingsplichtigen en niet-inhoudingsplichten. In de spreadsheets kunt u UBD meldingen bijhouden en vanaf 1 januari 2023 uploaden naar het portaal. 


  Terug naar boven

  Nee, u mag de uitbetaalde bedragen niet via de aangifte LH opgeven. 
  Dit heeft te maken met de aard van de uitbetalingen, dit betreft geen loon uit dienstbetrekking maar resultaat uit overige werkzaamheden. 
  De Belastingdienst heeft een apart proces ingericht voor de opgave van deze gegevens.


  Terug naar boven

  Ja dat kan, u kunt ook aanleveren via Digipoort.

  Gegevensportaal of digipoort

  Digipoort kunt u alleen gebruiken als u zelf een gegevensbestand kunt samenstellen. Dit doet u door middel van eigen software of via een softwareleverancier.
  Voor Digipoort heeft u een koppelvlak en een PKI certificaat nodig, zie logius.nl.
   

  Het gegevensportaal gebruikt u als u gebruik wilt maken van het webformulier of het invoersjabloon UBD. 


  Terug naar boven

  Naast de uitbetaalde bedragen zelf levert u nog een aantal andere gegevens aan. U registreert de volgende gegevens en levert ze aan:

  - het bedrag dat u uitbetaalt;

  - de datum waarop u uitbetaalt;

  - zijn naam;

  - zijn adres;

  - zijn geboortedatum;

  - het burgerservicenummer (BSN) van degene die u uitbetaalt.

   Let op!

  Het BSN moet alleen door inhoudingsplichtigen worden geadministreerd en worden aangeleverd.

   

  Voor meer informatie zie de Handleiding op het Gegevensportaal op belastingdienst.nl/ubd.

  Voor meer informatie over aanleveren via Digipoort zie odb.belastingdienst.nl


  Terug naar boven

  Inhoudingsplichtigen:
  2022 is een overgangsjaar waarin u en de Belastingdienst zich kunnen voorbereiden op de nieuwe manier van aangeven UBD.

  Niet-inhoudingsplichtige uitbetalers:
  U kunt bedragen die u in 2022 heeft uitbetaald, in 2022 aanleveren via het gegevensportaal.


  Terug naar boven

  U doet de opgave UBD voor 1 februari na afloop van het jaar waarin u de bedragen hebt uitbetaald.
  Bedragen die in 2022 aan derden zijn uitbetaald moeten uiterlijk 1 februari 2023 aangeleverd worden.


  Terug naar boven