UBD per 2022

Vanaf 1 januari 2022 geldt een wetswijziging die betrekking heeft op de uitbetaalde bedragen aan derden. Vanaf 1 januari 2023 moet u op een nieuwe manier aanleveren.

Handleiding

Meer over de regelgeving werkwijze en de verschillen per type uitbetaler en de foutmeldingen leest u in de  handleiding Gegevensaanlevering van Uitbetaalde Bedragen aan Derden.

Veelgestelde vragen

Wat is Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)?
Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u misschien informatie over deze uitbetaling bij ons aanleveren.

Nieuwe regelgeving UBD per 1 januari 2022
We maken per 1 januari 2022 onderscheid tussen uitbetalers van Uitbetaalde Bedragen aan Derden:  - de inhoudingsplichtige uitbetaler (incl. collectieve beheersorganisaties (cbo’s)) en de niet-inhoudingsplichtige uitbetaler.  
 
Wie is 'inhoudingsplichtige' in het kader van de UBD-regeling? 
Voor UBD sluiten wij aan bij het begrip 'inhoudingsplichtige' dat in de Wet loonbelasting staat. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Handboek Loonheffingen, paragraaf 1.2. 
Om te bepalen of u inhoudingsplichtige bent, komt het in het kort hier op neer. Een inhoudingsplichtige, zoals een werkgever of een uitkeringsinstantie:

1. heeft een loonheffingennummer;
2. ontvangt een aangiftebrief, d.w.z. een uitnodiging om aangifte loonheffingen te doen voor 1 of meer aangiftetijdvakken van het lopende of komende jaar;

3. doet aangifte loonheffingen.

Hebt u wel een loonheffingennummer en doet u ook steeds aangifte loonheffingen, maar altijd met bedragen € 0 omdat u voorziet dat u voor een periode van tenminste 12 maanden geen personeel hebt? Meldt u zich dan af als inhoudingsplichtige bij de Belastingdienst. U krijgt dan een intrekking van de aangiftebrief, waarna u niet langer inhoudingsplichtig bent en dus ook niet (meer) onder de verplichte UBD-renseigneringsregeling valt.

Verschillen inhoudingsplichtige en niet-inhoudingsplichtige uitbetaler
 

Wie moet het BSN registreren en aanleveren?

Wie ontvangt een uitnodiging om UBD aan te leveren?

Aanleveren Geboortedatum en Datum Uitbetaling
De Geboortedatum en de Datum van Uitbetaling zijn voor zowel de inhoudingsplichtige – als de niet-inhoudingsplichtige uitbetaler verplichte informatie om aan te leveren.

Wat is de wettelijke basis voor het aanleveren van Uitbetaalde Bedragen aan Derden?
De Belastingdienst wint de gegevens in op basis van: 
- artikel 10.8, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. 
- afdeling 2 van hoofdstuk VIII van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). 
Daarnaast geldt voor inhoudingsplichtigen en CBO’s aanvullend: 
- artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.

Wat zijn de mogelijkheden om uitbetaalde bedragen aan derden aan te leveren?
Bekijk hiervoor het UBD aanleverschema.

Meer vragen en antwoorden kunt u terugvinden op de Veelgestelde vragen pagina.