Aanmelden voor een account op het Gegevensportaal

Het Gegevensportaal is bedoeld voor bedrijven, instellingen en personen die op uitnodiging van de Belastingdienst en uit zichzelf (contra-)informatie bij ons aanleveren voor bijvoorbeeld controle, internationale gegevensuitwisseling en de vooringevulde aangifte.

Voor bepaalde gegevensstromen kunt u zelf een account bij ons aanvragen, voor andere aanleveringen coördineren wij de autorisaties. 

Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)
Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien bij ons aanleveren. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan deze twee voorwaarden voldoet:

- Hij is niet bij u in dienst.
- Hij voert de werkzaamheden of diensten niet uit als ondernemer.

Deze betalingen moet u bijvoorbeeld aanleveren:

- betalingen aan freelancers voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes
- betalingen aan sprekers en auteurs
- betalingen aan deelnemers aan medische proeven

Hebt u nog geen account op het Portaal Derden Uitbetalingen? Klik dan hier om een account aan te vragen.

Aanleveren FATCA/CRS gegevens
Via het aanmeldingscherm FATCA/CRS kunnen financiële instellingen (of hun aanleveraars) zich bij de Belastingdienst melden, als zij:

- voor het eerst gegevens willen gaan aanleveren over hun rekeninghouders voor de FATCA en/of CRS-regelgeving.
- willen aangeven geen reportable accounts te gaan aanleveren voor FATCA en/of CRS.

Hebt u zich al aangemeld of wordt u al uitgenodigd voor het leveren van gegevens over betaal- en spaarproducten, beleggingsproducten, nettolijfrentespaarrekeningen en -beleggingsrechten en/of leenproducten? Dan hoeft u zich niet opnieuw bij ons aan te melden, u wordt automatisch opnieuw uitgenodigd.

Notificatie Country-by-Country
Per 1 januari 2016 moeten multinationale groepen met een geconsolideerde groepsomzet vanaf 750 miljoen euro jaarlijks aan de Belastingdienst gaan rapporteren over onder meer hun winsten, betaalde belasting en activiteiten, per land. Dit gebeurt aan de hand van een door de OESO ontwikkeld sjabloon (het landenrapport).

Groepsentiteiten met een fiscale woonplaats in Nederland die onderdeel uitmaken van een multinationale groep, moeten zich hiervoor jaarlijks melden op het CBC notificatieportaal om aan te geven welke entiteit van de multinationale groep zal rapporteren.

Notification Country-by-Country
As of 1 January 2016, MNE groups with an annual consolidated group revenue equal to or exceeding 750 million euros have to provide – on an annual basis – tax administrations with information about e.g. their profits, income taxes paid and activities. A template developed by the OECD will be used for this reporting obligation (the CbC report).

Constituent Entities which are resident for tax purposes in the Netherlands that are part of an MNE Group to which the CbC-reporting legislation is applicable, are required to provide a yearly notification via the CbC notification portal (select 'English' at the top-right of the page) which of the entities within the group is the Reporting Entity.

DAC6
Door de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. U kunt vanaf 1 januari 2021 een melding doen in het Portal Mandatory Disclosure / DAC6.

DAC6
As a result of the Dutch implementation of the European Directive Mandatory Disclosure Rules(MDR)/DAC6 intermediaries and/or taxpayers must report potentially aggressive cross-border tax arrangements to the Netherlands Tax and Customs Administration. These are tax arrangements involving residents of different countries and which could possibly be used to avoid taxation. 
You can file a report in the Portal Mandatory Disclosure / DAC6 of the Netherlands Tax and Customs Administration as of 1 January 2021.