Aanmelden voor een account op het Gegevensportaal

Het Gegevensportaal is bedoeld voor bedrijven, instellingen en personen die op uitnodiging van de Belastingdienst en uit zichzelf (contra-)informatie bij ons aanleveren voor bijvoorbeeld controle, internationale gegevensuitwisseling en de vooringevulde aangifte. Voor bepaalde onderwerpen kunt u zelf een account bij ons aanvragen of direct inloggen met DigiD of eHerkenning. Voor andere onderwerpen krijgt bepalen wij of u een account krijgt. 

Onderwerpen waarvoor u een account kunt aanvragen

Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien bij ons aanleveren. Dat moet als degene die de betalingen krijgt, aan deze twee voorwaarden voldoet:

Deze betalingen moet u bijvoorbeeld aanleveren:

Hebt u nog geen account op het portaal uitbetaalde bedragen aan derden? Klik dan hier om een account aan te vragen.

FATCA en CRS

Via het aanmeldingscherm FATCA/CRS kunnen financiële instellingen (of hun aanleveraars) zich bij de Belastingdienst melden, als zij:

Hebt u zich al aangemeld of wordt u al uitgenodigd voor het leveren van gegevens over betaal- en spaarproducten, beleggingsproducten, nettolijfrentespaarrekeningen en -beleggingsrechten en/of leenproducten? Dan hoeft u zich niet opnieuw bij ons aan te melden, u wordt automatisch opnieuw uitgenodigd.

Notificatie Country-by-Country

Per 1 januari 2016 moeten multinationale groepen met een geconsolideerde groepsomzet vanaf 750 miljoen euro jaarlijks aan de Belastingdienst gaan rapporteren over onder meer hun winsten, betaalde belasting en activiteiten, per land. Dit gebeurt aan de hand van een door de OESO ontwikkeld sjabloon (het landenrapport). Groepsentiteiten met een fiscale woonplaats in Nederland die onderdeel uitmaken van een multinationale groep, moeten zich hiervoor jaarlijks melden op het CBC notificatieportaal om aan te geven welke entiteit van de multinationale groep zal rapporteren.

Notification Country-by-Country

As of 1 January 2016, MNE groups with an annual consolidated group revenue equal to or exceeding 750 million euros have to provide – on an annual basis – tax administrations with information about e.g. their profits, income taxes paid and activities. A template developed by the OECD will be used for this reporting obligation (the CbC report). Constituent Entities which are resident for tax purposes in the Netherlands that are part of an MNE Group to which the CbC-reporting legislation is applicable, are required to provide a yearly notification via the CbC notification portal (select 'English' at the top-right of the page) which of the entities within the group is the Reporting Entity.

Mandatory Disclosure / DAC6

Door de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve gronsoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Een melding doet u in het Portal Mandatory Disclosure / DAC. U hoeft hiervoor geen account aan te vragen, gebruik eHerkenning of DigiD om in te loggen.

As a result of the Dutch implementation of the European Directive Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 intermediaries and/or taxpayers must report potentially aggressive cross-border tax arrangements to the Netherlands Tax and Customs Administration. These are tax arrangements involving residents of different countries and which could possibly be used to avoid taxation. You can file a report via the Portal Mandatory Disclosure / DAC6. You don't need to apply for an account, just log in using eHerkenning or DigiD.