Gegevensportaal Uitbetaalde Bedragen aan Derden

Door de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve gronsoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken. Een melding doet u in het Portal Mandatory Disclosure / DAC6. U kunt hier ook een eerder gedane melding corrigeren. Lees in de 'Gebruikersinstructie DAC6-gegevensportaal' wanneer en hoe u dit doet.

Let op! 
U kunt alleen inloggen met DigiD of eHerkenning. 

 As a result of the Dutch implementation of the European Directive Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 intermediaries and/or taxpayers must report potentially aggressive cross-border tax arrangements to the Netherlands Tax and Customs Administration. These are tax arrangements involving residents of different countries and which could possibly be used to avoid taxation. You can file a report via the Portal Mandatory Disclosure / DAC6. It is also possible to correct a filed report. How to correct a filed report is explained in the 'User instruction guide DAC6 data portal'.

Please note!
You can only log in using DigiD or eHerkenning. 

Inloggen met DigiD Inloggen met eHerkenning

Via deze webpagina kunt u documenten digitaal versturen naar Toeslagen.

Inloggen met DigiD

CbC Notificaties/CbC Notifications

Notificatie Country-by-Country

Sinds 1 januari 2016 moeten multinationale groepen met een geconsolideerde groepsomzet vanaf 750 miljoen euro jaarlijks aan de Belastingdienst gaan rapporteren over onder meer hun winsten, betaalde belasting en activiteiten, per land. Dit gebeurt aan de hand van een door de OESO ontwikkeld sjabloon (het landenrapport)

Groepsentiteiten met een fiscale woonplaats in Nederland die onderdeel uitmaken van een multinationale groep, moeten zich hiervoor jaarlijks melden op het CBC notificatieportaal om aan te geven welke entiteit van de multinationale groep zal rapporteren.

Notification Country-by-Country
As of 1 January 2016, MNE groups with an annual consolidated group revenue equal to or exceeding 750 million euros have to provide – on an annual basis – tax administrations with information about e.g. their profits, income taxes paid and activities. A template developed by the OECD will be used for this reporting obligation (the CbC report).

Constituent Entities which are resident for tax purposes in the Netherlands that are part of an MNE Group to which the CbC-reporting legislation is applicable, are required to provide a yearly notification via the CbC notification portal (select 'English' at the top-right of the page) which of the entities within the group is the Reporting Entity.