Veelgestelde vragen

CBC Algemeen
Waarvoor dient dit notificatieportaal?

Per 1 januari 2016 moeten multinationale groepen met een geconsolideerde groepsomzet vanaf EUR 750 miljoen jaarlijks aan de Belastingdienst gaan rapporteren over onder meer hun winsten, betaalde belasting en activiteiten, per land. Dit geschiedt aan de hand van een door de OESO ontwikkeld sjabloon (het landenrapport).

Groepsentiteiten met een fiscale woonplaats in Nederland die onderdeel uitmaken van een multinationale groep, dienen zich hiertoe jaarlijks te melden op het zogenaamde CBC notificatieportaal om aan te geven welke entiteit van de multinationale groep zal rapporteren.

De notificatieplicht geldt voor alle groepsentiteiten. Op praktische gronden mag één groepsentiteit notificeren voor alle groepsentiteiten met een fiscale woonplaats in Nederland die tot dezelfde multinationale groep behoren.

Terug naar boven
Waar kan ik meer informatie vinden over Country-by-Country Reporting?

Informatie en achtergronden over CBC en de manier waarop u het landenrapport bij de Nederlandse Belastingdienst kunt aanleveren, is te vinden op de website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (https://odb.belastingdienst.nl/).

Verder heeft de Nederlandse Belastingdienst ook een website voor Country by Country reporting waar meer informatie te vinden is, alsmede contactgegevens ingeval van vragen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/country_by_country_reporting/.

Ook veel informatie over CbC is te vinden op de website van de OECD. Hier is ook een overzicht opgenomen van welke landen met welke landen landenrapporten uitwisselen: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/country-by-country-reporting.htm.

Terug naar boven
Voor welke datum moet ik mij melden?

De Nederlandse Belastingdienst dient uiterlijk op de laatste dag van elk verslagjaar een notificatie te ontvangen van de multinationale groep waartoe de groepsentiteit behoort.

Terug naar boven
Wat moet ik doen als ik een gewijzigde notificatie wil doen of als ik een nieuwe notificatie wil doen?

Een nieuwe of gewijzigde notificatie kan via het notificatieportaal gedaan worden, wij zullen uitgaan van de meest recent ingediende versie.

Terug naar boven
Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van het notificatieportaal en deze FAQ?

Het notificatieportaal, deze FAQ en andere documenten verbonden aan het portaal worden nadrukkelijk voor informatieve doeleinden aangeboden. De wettelijke bepalingen en ministeriële regeling zijn nadrukkelijk leidend.

Terug naar boven
Wanneer moet ik het CBC landenrapport inzenden?

Voor die multinationale ondernemingen die het landenrapport in Nederland indienen zal het landenrapport aangeleverd moeten worden via Digipoort van Logius. Voor de normale boekjaren is dat uiterlijk 31 december. Voor de afwijkende boekjaren is de termijn uiterlijk het einde van de reporting period plus 12 maanden.

Terug naar boven
Bevat deze bevestigingsmail ook een specificatie van wat ik heb ingediend als gegevens bij de notificatie?

De bevestigingsmail bevat de bevestiging dat de notificatie succesvol gedaan is namens de notificerende entiteit. De bevestigingsmail bevat niet een overzicht van de andere entiteiten die opgegeven zijn onder "Notificatie van de rest van de in Nederland gevestigde groepsentiteiten".

Terug naar boven
Wat gebeurt er na de indiening van de notificatie?

U krijgt nadat u de notificatie hebt ingediend een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres van de contactpersoon. Deze mail bevat een validatie link waarop geklikt dient te worden. Daarna is de notificatie voltooid en ontvangt u een bevestigingsmail inzake de gedane notificatie.

Terug naar boven
Wanneer is er een notificatie voltooid?

Nadat u alle gegevens heeft ingevuld op het notificatieportaal en de notificatie heeft ingezonden door het klikken op de knop “indienen”, dient u vervolgens de notificatie te valideren alvorens deze voltooid is. U ontvangt hiervoor een mail met de naam van de aanmelder een link om de gegegevens te valideren. Nadat u via de link de notificatie heeft bevestigd ontvangt u nog een mail met alle gegevens die u heeft opgenomen op het notificatieportaal.

Terug naar boven
Hoe kan ik zien of mijn groepsentiteitenbestand is meegezonden?

Als de lijst van in Nederland gevestigde groepsentiteiten is meegezonden ziet u in de e-mail 'CBC Notificatieportaal: Overzicht van uw aanmelding' de tekst 'Groepsentiteitenbestand bijgesloten'.

Terug naar boven
Informatie over de in Nederland gevestigde groepsentiteit die de notificatie verzorgt - Algemeen
Wat vul ik in bij ‘Naam van de notificerende, in Nederland gevestigde entiteit’?

Hier wordt de naam ingevuld van de in Nederland gevestigde groepsentiteit die de notificatie melding verzorgt voor alle in Nederland gevestigde groepseniteiten die tot dezelfde multinationale groep behoren.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘TIN’?

Het Tax Identification Number van de in Nederland gevestigde groepsentiteit die notificatie verzorgt, dat is het RSIN waaronder de entiteit bij de Nederlandse Belastingdienst bekend staat.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Adres’?

U vult hier het vestigingsadres in van de in Nederland gevestigde groepsentiteit die notificatie verzorgt.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Huisnummer’?

Het huisnummer bij het vestigingsadres, zonder toevoegingen.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Toevoeging(en)’?

Eventuele toevoegingen bij het huisnummer.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Postcode’?

De postcode bij het vestigingsadres, zonder spaties.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Plaats’?

U vult hier de vestigingsplaats in van de in Nederland gevestigde groepsentiteit die notificatie verzorgt.

Terug naar boven
Informatie over de in Nederland gevestigde groepsentiteit die de notificatie verzorgt – Verslagjaar
Wat moet ik invullen bij ‘Verslagjaar’?

Het verslagjaar is een jaarlijkse verslagleggingsperiode waarover de uiteindelijke moederentiteit van de multinationale groep haar jaarrekening opmaakt. U vult hier de begin en de einddatum (tot en met datum) in; het gebruikte formaat is ‘dd-mm-jjjj’.

De aangegeven periode kan niet langer zijn dan 24 maanden.

Terug naar boven
Informatie over de in Nederland gevestigde groepsentiteit die de notificatie verzorgt – Contactpersoon
Wat moet in invullen bij ‘Welke persoon vertegenwoordigt de entiteit’?

Hier geeft u aan of de entiteit wordt vertegenwoordigd door een eigen medewerker, of dat gebeurt door een gemachtigde van een ander bedrijf.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Naam gemachtigde’?

Hier vult u de bedrijfsnaam in van de gemachtigde.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Beconnummer’?

Het beconnummer van het bedrijf die de gemachtigde levert.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Aanspreekvorm contactpersoon’?

Hier geeft u het geslacht aan van de contactpersoon.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Voornaam’?

De voornaam (roepnaam) van de contactpersoon.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Tussenvoegsel’?

Indien er sprake is van een tussenvoegsel zoals ‘van’ of ‘den’, dan kunt u deze hier invullen.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Achternaam’?

De achternaam van de contactpersoon.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘e-mailadres’?

Vul hier het e-mailadres in van de contactpersoon. Gebruik hiervoor het persoonlijk adres dat aan deze persoon is toegewezen vanuit de entiteit of de gemachtigde partij en geen algemene postbussen of privé adressen. Het notificatieportaal zal in de volgende stap een e-mail sturen om het opgegeven adres te verifiëren.

Terug naar boven
Waarom moet ik nogmaals het e-mailadres opgeven?

Dit wordt gedaan om eventuele invoerfouten op te merken, als de eerste en tweede opgave van het adres van elkaar verschillen kan uw notificatie niet worden behandeld. Het notificatieportaal zal in de volgende stap een e-mail sturen om het opgegeven adres te verifiëren.

Terug naar boven
Wat vul ik in bij ‘telefoonnummer’?

Geef hier het telefoonnummer op van de contactpersoon. De Belastingdienst zal dit nummer enkel en alleen gebruiken om u te benaderen in het kader van uw CBC notficatiemelding, en alleen als we u niet via het opgegeven e-mailadres kunnen bereiken.

Terug naar boven
Informatie over de rapporterende entiteit – Algemeen
Wat vul ik in bij ‘Soort rapporterende entiteit’?

Hier geeft u aan welke entiteit het CBC landenrapport zal gaan indienen. De verschillende opties worden toegelicht in de ‘Handleiding Gegevensaanlevering van landenrapporten (‘Country-by-Country Reporting’, deel 1, paragraaf 2.3). Deze handleiding kunt u downloaden van de website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer op https://odb.belastingdienst.nl/

Wanneer is er sprake van een in Nederland gevestigde groepsentiteit namens alle in de EU gevestigde groepsentiteiten?
Indien de Nederlandse groepsentiteit de aanlevering van het landenrapport voor alle EU groepsentiteiten verzorgt.

Wanneer is er sprake van in een andere Lidstaat gevestigde groepsentiteit namens alle in de EU gevestigde groepsentiteiten?
Indien de een in een ander Lidstaat gevestigde groepsentiteit de aanlevering van het landenrapport voor alle EU groepsentiteiten verzorgt.

Wanneer is er sprake van in Nederland gevestigde groepsentiteit namens alle in Nederland gevestigde groepsentiteiten?
Indien de Nederlandse groepsentiteit de aanlevering van het landenrapport voor alle Nederlandse groepsentiteiten verzorgt.

Wanneer is er sprake van in het buitenland gevestigde groepsentiteit in het kader van 'voluntary filing'?
Indien een in het buitenland gevestigde groepsentiteit de aanlevering van het landenrapport voor alle groepsentiteiten verzorgt. In dat buitenland is er geen wettelijke plicht het landenrapport aan te leveren, echter kent dit buitenland wel de mogelijkheid van een vrijwillige aanlevering van het landenrapport (‘voluntary filing’).

Wanneer is er sprake van in Nederland gevestigde groepsentiteit in het kader van 'local filing'?
Indien de Nederlandse groepsentiteit de aanlevering van het landenrapport uitsluitend namens zichzelf verzorgt.

Terug naar boven
Wat vul ik in bij ‘Naam van de rapporterende entiteit’?

De naam van de rapporterende entiteit die namens de multinationale groep het landenrapport indient. Indien u bij ‘soort rapporterende entiteit’ heeft gekozen voor een in Nederland gevestigde groepsentiteit, dan wordt hier de naam overgenomen van de notificerende entiteit. Indien de in Nederland gevestigde rapporterende entiteit een andere is dan de notificerende entiteit dient u deze gegevens aan te passen.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Locatie’?

Hier geeft u het land aan, waarin de rapporterende entiteit gevestigd is.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘TIN’?

Hier vult u het Tax Identification Number in van de rapporterende entiteit. Indien u bij ‘soort rapporterende entiteit’ heeft gekozen voor een in Nederland gevestigde groepsentiteit, dan wordt hier de TIN overgenomen van de notificerende, in Nederland gevestigde entiteit. Indien de in Nederland gevestigde rapporterende entiteit een andere is dan de notificerende entiteit dient u deze gegevens aan te passen.

Terug naar boven
Informatie over de rapporterende entiteit – Vestigingsadres
Wat moet ik invullen bij ‘Adres/Postbus’?

U vult hier het vestigingsadres in van de rapporterende entiteit.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Huis-/Postbusnummer’?

Het huis- of postbusnummer bij het vestigingsadres, zonder toevoegingen.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Toevoeging(en)’?

Eventuele toevoegingen bij het huisnummer.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Postcode’?

De postcode bij het vestigingsadres, zonder spaties.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Plaats’?

U vult hier de vestigingsplaats in van de rapporterende entiteit.

Terug naar boven
Informatie over de rapporterende entiteit – Postadres
Wat moet ik invullen bij ‘Adres/Postbus’?

U vult hier het postadres in van de rapporterende entiteit.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Huis-/Postbusnummer’?

Het huis- of postbusnummer bij het vestigingsadres, zonder toevoegingen.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Toevoeging(en)’?

Eventuele toevoegingen bij het huisnummer.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Postcode’?

De postcode bij het vestigingsadres, zonder spaties.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Plaats’?

U vult hier de vestigingsplaats in van de rapporterende entiteit.

Terug naar boven
Overige informatie – Notificatie van de rest van de in Nederland gevestigde groepsentiteiten
Wat moet ik opgeven bij ‘Upload een lijst in van Nederland gevestigde groepsentiteiten’?

Als er sprake is van twee of meer in Nederland gevestigde groepsentiteiten, kunt u hier een lijst uploaden van namen en adressen van deze entiteiten. Deze lijsten hebben een vast formaat en kunt u zowel in Excel (XLSX) als OpenDocument (ODS) formaat aanleveren. Bij de uploadknop vindt u voorbeelden van de aan te leveren gegevens.

De lijst van groepsentiteiten mag maximaal 20 MB groot zijn, ongecomprimeerd en niet voorzien van wachtwoorden of macro’s.

Terug naar boven
Overige informatie - Logistieke afhandeling rapportage
Wat vul ik in bij ‘Welke partij verzorgt logistieke de aanlevering van de landerapportage aan de Nederlandse Belastingdienst?’

Hier geeft u aan welke partij de landenrapportage via Digipoort van Logius bij de Belastingdienst zal gaan indienen.

Selecteer ‘De in Nederland gevestigde rapporterende entiteit zelf’ als u dat zelf gaat doen of ‘Door een berichtgever’ als u dit uitbesteed aan een andere partij die uw bedrijf hiervoor logistiek ondersteund. Geef in dat geval ook de naam, RSIN en - indien beschikbaar - het beconnummer op van die partij.

Terug naar boven
Lijst van in Nederland gevestigde groepsentiteiten
Waar moet ik op letten bij het samenstellen van de lijst?

U kunt uitsluitend in het Excel- en ODS-formaat aanleveren, op de manier zoals staat aangegeven in de voorbeeldbestanden die u kunt downloaden bij de knop ‘Upload’. De Belastingdienst controleert of uw lijst aan de voorwaarden voldoet. Lijsten die gecomprimeerd, versleuteld of groter dan 20 MB zijn, worden geweigerd. Ook mogen geen externe verwijzingen of macro’s voorkomen en mag het document geen witregels of afwijkende kopjes bevatten.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen in de kolom ‘Naam_entiteit’

De naam van de in Nederland gevestigde groepsentiteit.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘TIN’?

Het Tax Identification Number van de entiteit, het nummer waaronder de entiteit bij de Nederlandse Belastingdienst bekend staat. Dat is het RSIN.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Vestigingsadres’?

U vult hier het vestigingsadres in van de in Nederland gevestigde groepsentiteit.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Vestigingsadres_huisnummer’?

Het huis- of postbusnummer bij het vestigingsadres, zonder toevoegingen.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Vestigingsadres_toevoeging’?

Eventuele toevoegingen bij het huisnummer.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Vestigingsadres_postcode’?

De postcode bij het vestigingsadres, zonder spaties.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Wat moet ik invullen bij ‘Vestigingsadres_plaats’?

U vult hier de vestigingsplaats in van de in Nederland gevestigde groepsentiteit.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Postadres’?

U vult hier het Postadres in van de in Nederland gevestigde groepsentiteit.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Postadres_huisnummer’?

Het huis- of postbusnummer bij het Postadres, zonder toevoegingen.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Postadres_toevoeging’?

Eventuele toevoegingen bij het huisnummer.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Postadres_postcode’?

De postcode bij het Postadres, zonder spaties.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij ‘Wat moet ik invullen bij ‘Postadres_plaats’?

U vult hier de plaats in van het postadres.

Terug naar boven
Hoe weet ik of mijn ingediende lijst van groepsentiteiten is ontvangen door de Belastingdienst?

Als u een e-mail krijgt met de bevestiging van de notificatie, mag u er vanuit gaan dat ook de lijst van in Nederland gevestigde groepsentiteiten met succes door ons is ontvangen.

Terug naar boven
Inloggen eHerkenning
Waarom verandert de manier waarop u kunt bevestigen?

Wij stappen voor het gegevensportaal over naar middelen met een hoger betrouwbaarheidsniveau. Zo willen wij voorkomen dat anderen zich als u of uw cliënt kunnen voordoen of onrechtmatig gegevens van u of uw cliënt kunnen inzien of aanpassen. Wij vinden het belangrijk dat u veilig uw zaken kunt afhandelen via het gegevensportaal. Bovendien zijn wij wettelijk verplicht om onze portalen zo goed mogelijk te beveiligen.

Terug naar boven
Wat gebeurt er na de indiening van de notificatie?

Nadat uw registratie is bevestigd middels eHerkenning, is de notificatie voltooid. U ontvangt u een bevestigingsmail inzake de gedane notificatie. 

Terug naar boven
Wanneer is er een notificatie voltooid?

Nadat u de notificatie heeft ingezonden, wordt gevraagd om uw aanmelding te bevestigen middels eHerkenning.
Na succesvol inloggen met eHerkenning is uw notificatie voltooid.

Terug naar boven
Privacyverklaring
Waar vindt ik de Privacyverklaring voor gebruik van dit webformulier?

De voor dit webformulier geldende privacyverklaring kunt u vinden op

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy

Let op: De onderdelen 'Cookies' en 'Statistiek' zijn niet van toepassing. Op dit portaal gebruiken wij alleen technische cookies om de website correct te laten functioneren. Er wordt via cookies dus geen andere informatie (ten behoeve van statistieken) bijgehouden.

Terug naar boven