Veelgestelde vragen

  Per 1 januari 2016 moeten multinationale groepen met een geconsolideerde groepsomzet vanaf EUR 750 miljoen jaarlijks aan de Belastingdienst gaan rapporteren over onder meer hun winsten, betaalde belasting en activiteiten, per land. Dit geschiedt aan de hand van een door de OESO ontwikkeld sjabloon (het landenrapport).

  Groepsentiteiten met een fiscale woonplaats in Nederland die onderdeel uitmaken van een multinationale groep, dienen zich hiertoe jaarlijks te melden op het zogenaamde CBC notificatieportaal om aan te geven welke entiteit van de multinationale groep zal rapporteren.

  De notificatieplicht geldt voor alle groepsentiteiten. Op praktische gronden mag één groepsentiteit notificeren voor alle groepsentiteiten met een fiscale woonplaats in Nederland die tot dezelfde multinationale groep behoren.


  Terug naar boven

  Informatie en achtergronden over CBC en de manier waarop u het landenrapport bij de Nederlandse Belastingdienst kunt aanleveren, is te vinden op de website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (https://odb.belastingdienst.nl/).

  Verder heeft de Nederlandse Belastingdienst ook een website voor Country by Country reporting waar meer informatie te vinden is, alsmede contactgegevens ingeval van vragen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/country_by_country_reporting/.

  Ook veel informatie over CbC is te vinden op de website van de OECD. Hier is ook een overzicht opgenomen van welke landen met welke landen landenrapporten uitwisselen: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/country-by-country-reporting.htm.


  Terug naar boven

  De Nederlandse Belastingdienst dient uiterlijk op de laatste dag van elk verslagjaar een notificatie te ontvangen van de multinationale groep waartoe de groepsentiteit behoort.


  Terug naar boven

  Een nieuwe of gewijzigde notificatie kan via het notificatieportaal gedaan worden, wij zullen uitgaan van de meest recent ingediende versie.


  Terug naar boven

  Het notificatieportaal, deze FAQ en andere documenten verbonden aan het portaal worden nadrukkelijk voor informatieve doeleinden aangeboden. De wettelijke bepalingen en ministeriële regeling zijn nadrukkelijk leidend.


  Terug naar boven

  Voor die multinationale ondernemingen die het landenrapport in Nederland indienen zal het landenrapport aangeleverd moeten worden via Digipoort van Logius. Voor de normale boekjaren is dat uiterlijk 31 december. Voor de afwijkende boekjaren is de termijn uiterlijk het einde van de reporting period plus 12 maanden.


  Terug naar boven

  De bevestigingsmail bevat de bevestiging dat de notificatie succesvol gedaan is namens de notificerende entiteit. De bevestigingsmail bevat niet een overzicht van de andere entiteiten die opgegeven zijn onder "Notificatie van de rest van de in Nederland gevestigde groepsentiteiten".


  Terug naar boven

  U krijgt nadat u de notificatie hebt ingediend een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres van de contactpersoon. Deze mail bevat een validatie link waarop geklikt dient te worden. Daarna is de notificatie voltooid en ontvangt u een bevestigingsmail inzake de gedane notificatie.


  Terug naar boven

  Nadat u alle gegevens heeft ingevuld op het notificatieportaal en de notificatie heeft ingezonden door het klikken op de knop “indienen”, dient u vervolgens de notificatie te valideren alvorens deze voltooid is. U ontvangt hiervoor een mail met de naam van de aanmelder een link om de gegegevens te valideren. Nadat u via de link de notificatie heeft bevestigd ontvangt u nog een mail met alle gegevens die u heeft opgenomen op het notificatieportaal.


  Terug naar boven

  Als de lijst van in Nederland gevestigde groepsentiteiten is meegezonden ziet u in de e-mail 'CBC Notificatieportaal: Overzicht van uw aanmelding' de tekst 'Groepsentiteitenbestand bijgesloten'.


  Terug naar boven

  Hier wordt de naam ingevuld van de in Nederland gevestigde groepsentiteit die de notificatie melding verzorgt voor alle in Nederland gevestigde groepseniteiten die tot dezelfde multinationale groep behoren.


  Terug naar boven

  Het Tax Identification Number van de in Nederland gevestigde groepsentiteit die notificatie verzorgt, dat is het RSIN waaronder de entiteit bij de Nederlandse Belastingdienst bekend staat.


  Terug naar boven

  U vult hier het vestigingsadres in van de in Nederland gevestigde groepsentiteit die notificatie verzorgt.


  Terug naar boven

  Het huisnummer bij het vestigingsadres, zonder toevoegingen.


  Terug naar boven

  Eventuele toevoegingen bij het huisnummer.


  Terug naar boven

  De postcode bij het vestigingsadres, zonder spaties.


  Terug naar boven

  U vult hier de vestigingsplaats in van de in Nederland gevestigde groepsentiteit die notificatie verzorgt.


  Terug naar boven

  Het verslagjaar is een jaarlijkse verslagleggingsperiode waarover de uiteindelijke moederentiteit van de multinationale groep haar jaarrekening opmaakt. U vult hier de begin en de einddatum (tot en met datum) in; het gebruikte formaat is ‘dd-mm-jjjj’.

  De aangegeven periode kan niet langer zijn dan 24 maanden.


  Terug naar boven

  Hier geeft u aan of de entiteit wordt vertegenwoordigd door een eigen medewerker, of dat gebeurt door een gemachtigde van een ander bedrijf.


  Terug naar boven

  Hier vult u de bedrijfsnaam in van de gemachtigde.


  Terug naar boven

  Het beconnummer van het bedrijf die de gemachtigde levert.


  Terug naar boven

  Hier geeft u het geslacht aan van de contactpersoon.


  Terug naar boven

  De voornaam (roepnaam) van de contactpersoon.


  Terug naar boven

  Indien er sprake is van een tussenvoegsel zoals ‘van’ of ‘den’, dan kunt u deze hier invullen.


  Terug naar boven

  De achternaam van de contactpersoon.


  Terug naar boven

  Vul hier het e-mailadres in van de contactpersoon. Gebruik hiervoor het persoonlijk adres dat aan deze persoon is toegewezen vanuit de entiteit of de gemachtigde partij en geen algemene postbussen of privé adressen. Het notificatieportaal zal in de volgende stap een e-mail sturen om het opgegeven adres te verifiëren.


  Terug naar boven

  Dit wordt gedaan om eventuele invoerfouten op te merken, als de eerste en tweede opgave van het adres van elkaar verschillen kan uw notificatie niet worden behandeld. Het notificatieportaal zal in de volgende stap een e-mail sturen om het opgegeven adres te verifiëren.


  Terug naar boven

  Geef hier het telefoonnummer op van de contactpersoon. De Belastingdienst zal dit nummer enkel en alleen gebruiken om u te benaderen in het kader van uw CBC notficatiemelding, en alleen als we u niet via het opgegeven e-mailadres kunnen bereiken.


  Terug naar boven

  Hier geeft u aan welke entiteit het CBC landenrapport zal gaan indienen. De verschillende opties worden toegelicht in de ‘Handleiding Gegevensaanlevering van landenrapporten (‘Country-by-Country Reporting’, deel 1, paragraaf 2.3). Deze handleiding kunt u downloaden van de website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer op https://odb.belastingdienst.nl/

  Wanneer is er sprake van een in Nederland gevestigde groepsentiteit namens alle in de EU gevestigde groepsentiteiten?
  Indien de Nederlandse groepsentiteit de aanlevering van het landenrapport voor alle EU groepsentiteiten verzorgt.

  Wanneer is er sprake van in een andere Lidstaat gevestigde groepsentiteit namens alle in de EU gevestigde groepsentiteiten?
  Indien de een in een ander Lidstaat gevestigde groepsentiteit de aanlevering van het landenrapport voor alle EU groepsentiteiten verzorgt.

  Wanneer is er sprake van in Nederland gevestigde groepsentiteit namens alle in Nederland gevestigde groepsentiteiten?
  Indien de Nederlandse groepsentiteit de aanlevering van het landenrapport voor alle Nederlandse groepsentiteiten verzorgt.

  Wanneer is er sprake van in het buitenland gevestigde groepsentiteit in het kader van 'voluntary filing'?
  Indien een in het buitenland gevestigde groepsentiteit de aanlevering van het landenrapport voor alle groepsentiteiten verzorgt. In dat buitenland is er geen wettelijke plicht het landenrapport aan te leveren, echter kent dit buitenland wel de mogelijkheid van een vrijwillige aanlevering van het landenrapport (‘voluntary filing’).

  Wanneer is er sprake van in Nederland gevestigde groepsentiteit in het kader van 'local filing'?
  Indien de Nederlandse groepsentiteit de aanlevering van het landenrapport uitsluitend namens zichzelf verzorgt.


  Terug naar boven

  De naam van de rapporterende entiteit die namens de multinationale groep het landenrapport indient. Indien u bij ‘soort rapporterende entiteit’ heeft gekozen voor een in Nederland gevestigde groepsentiteit, dan wordt hier de naam overgenomen van de notificerende entiteit. Indien de in Nederland gevestigde rapporterende entiteit een andere is dan de notificerende entiteit dient u deze gegevens aan te passen.


  Terug naar boven

  Hier geeft u het land aan, waarin de rapporterende entiteit gevestigd is.


  Terug naar boven

  Hier vult u het Tax Identification Number in van de rapporterende entiteit. Indien u bij ‘soort rapporterende entiteit’ heeft gekozen voor een in Nederland gevestigde groepsentiteit, dan wordt hier de TIN overgenomen van de notificerende, in Nederland gevestigde entiteit. Indien de in Nederland gevestigde rapporterende entiteit een andere is dan de notificerende entiteit dient u deze gegevens aan te passen.


  Terug naar boven

  U vult hier het vestigingsadres in van de rapporterende entiteit.


  Terug naar boven

  Het huis- of postbusnummer bij het vestigingsadres, zonder toevoegingen.


  Terug naar boven

  Eventuele toevoegingen bij het huisnummer.


  Terug naar boven

  De postcode bij het vestigingsadres, zonder spaties.


  Terug naar boven

  U vult hier de vestigingsplaats in van de rapporterende entiteit.


  Terug naar boven

  U vult hier het postadres in van de rapporterende entiteit.


  Terug naar boven

  Het huis- of postbusnummer bij het vestigingsadres, zonder toevoegingen.


  Terug naar boven

  Eventuele toevoegingen bij het huisnummer.


  Terug naar boven

  De postcode bij het vestigingsadres, zonder spaties.


  Terug naar boven

  U vult hier de vestigingsplaats in van de rapporterende entiteit.


  Terug naar boven

  Als er sprake is van twee of meer in Nederland gevestigde groepsentiteiten, kunt u hier een lijst uploaden van namen en adressen van deze entiteiten. Deze lijsten hebben een vast formaat en kunt u zowel in Excel (XLSX) als OpenDocument (ODS) formaat aanleveren. Bij de uploadknop vindt u voorbeelden van de aan te leveren gegevens.

  De lijst van groepsentiteiten mag maximaal 20 MB groot zijn, ongecomprimeerd en niet voorzien van wachtwoorden of macro’s.


  Terug naar boven

  Hier geeft u aan welke partij de landenrapportage via Digipoort van Logius bij de Belastingdienst zal gaan indienen.

  Selecteer ‘De in Nederland gevestigde rapporterende entiteit zelf’ als u dat zelf gaat doen of ‘Door een berichtgever’ als u dit uitbesteed aan een andere partij die uw bedrijf hiervoor logistiek ondersteund. Geef in dat geval ook de naam, RSIN en - indien beschikbaar - het beconnummer op van die partij.


  Terug naar boven

  U kunt uitsluitend in het Excel- en ODS-formaat aanleveren, op de manier zoals staat aangegeven in de voorbeeldbestanden die u kunt downloaden bij de knop ‘Upload’. De Belastingdienst controleert of uw lijst aan de voorwaarden voldoet. Lijsten die gecomprimeerd, versleuteld of groter dan 20 MB zijn, worden geweigerd. Ook mogen geen externe verwijzingen of macro’s voorkomen en mag het document geen witregels of afwijkende kopjes bevatten.


  Terug naar boven

  De naam van de in Nederland gevestigde groepsentiteit.


  Terug naar boven

  Het Tax Identification Number van de entiteit, het nummer waaronder de entiteit bij de Nederlandse Belastingdienst bekend staat. Dat is het RSIN.


  Terug naar boven

  U vult hier het vestigingsadres in van de in Nederland gevestigde groepsentiteit.


  Terug naar boven

  Het huis- of postbusnummer bij het vestigingsadres, zonder toevoegingen.


  Terug naar boven

  Eventuele toevoegingen bij het huisnummer.


  Terug naar boven

  De postcode bij het vestigingsadres, zonder spaties.


  Terug naar boven

  U vult hier de vestigingsplaats in van de in Nederland gevestigde groepsentiteit.


  Terug naar boven

  U vult hier het Postadres in van de in Nederland gevestigde groepsentiteit.


  Terug naar boven

  Het huis- of postbusnummer bij het Postadres, zonder toevoegingen.


  Terug naar boven

  Eventuele toevoegingen bij het huisnummer.


  Terug naar boven

  De postcode bij het Postadres, zonder spaties.


  Terug naar boven

  U vult hier de plaats in van het postadres.


  Terug naar boven

  Als u een e-mail krijgt met de bevestiging van de notificatie, mag u er vanuit gaan dat ook de lijst van in Nederland gevestigde groepsentiteiten met succes door ons is ontvangen.


  Terug naar boven

  De voor dit webformulier geldende privacyverklaring kunt u vinden op

  https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy

  Let op: De onderdelen 'Cookies' en 'Statistiek' zijn niet van toepassing. Op dit portaal gebruiken wij alleen technische cookies om de website correct te laten functioneren. Er wordt via cookies dus geen andere informatie (ten behoeve van statistieken) bijgehouden.


  Terug naar boven