Veelgestelde vragen

Algemeen
Waar kan ik inloggen op het Gegevensportaal Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD)?

Ga naar https://gegevensportaal.belastingdienst.nl/accounts/login/?next=/ en login met de toegangsgegevens uit de mail die u van ons hebt ontvangen. Deze krijgt u als het aanmeldproces is doorlopen en uw aanvraag is goedgekeurd.

Terug naar boven
Ik heb geen/niet altijd een sms ontvangen tijdens het inloggen. Wat moet ik doen?

Tijdens het inloggen op het portaal ontvangt u normaal gesproken een sms-bericht met code op uw mobiele telefoon. Hebt u de code na één minuut nog niet ontvangen, dan kunt u met de knop 'verstuur nieuwe sms' opnieuw een code aanvragen. Ontvangt u dan nog geen sms, dan kunt u het portaal de code telefonisch laten voorlezen. Selecteer hiervoor de optie 'bel code' en wacht totdat u wordt gebeld. Als u het gesprek aanneemt, krijgt u na enkele seconden een code te horen. Neem de code over op het scherm en klik op 'inloggen'.

Terug naar boven
Wat is het Gegevensportaal Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) en voor wie is het bedoeld?

Het Gegevensportaal Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) is een beveiligde web-omgeving waarin u bestanden over de uitbetaalde bedragen aan derden bij de Belastingdienst kunt aanleveren. Op basis van uw aanlevering krijgt u verwerkingsverslagen die u hier kunt downloaden.

Hebt u iemand betaald voor bepaalde werkzaamheden of diensten? Dan moet u de uitbetaalde bedragen misschien aan ons leveren. U levert gegevens over de uitbetaalde bedragen aan als de persoon die de betalingen krijgt, aan deze 2 voorwaarden voldoet:

  • Deze persoon is niet bij u in dienstbetrekking.
  • Deze persoon factureert niet, of stuurt een factuur zonder btw.

Deze betalingen moet u bijvoorbeeld aanleveren:

  • betalingen aan sprekers en auteurs
    betalingen aan deelnemers aan medische proeven
    betalingen aan particulieren voor schoonmaken, onderhoud, verbouwingen en andere klusjes

Let op!
Betalingen aan vrijwilligers die onder de vrijwilligersregeling vallen, hoeft u niet aan ons door te geven. Meer informatie over de vrijwilligersregeling vindt u in paragraaf 16.20 van het 'Handboek Loonheffingen'.

Terug naar boven
Mag ik nog gebruik maken van IDU en/of SDU?

Nee, deze invoerapplicaties zijn vanaf 31-12-2022 uitgefaseerd omdat het niet compatibel is met de nieuwe berichtspecificatie. 

U kunt nu de nieuwe UBD invoersjablonen downloaden onder 'Documenten',' aan de rechterkant van het scherm. Dit zijn spreadsheets in Excel en ODS (Opendocument) formaat voor inhoudingsplichtigen en niet-inhoudingsplichten. In deze invoersjablonen kunt u UBD meldingen gedurende het jaar bijhouden en middels de acties "Meldingen Aanleveren > Meldingen importeren" op het portaal aanleveren.

Terug naar boven
Kan ik ook op een andere manier aanleveren dan via het gegevensportaal?

Ja dat kan, u kunt ook aanleveren via Digipoort.

Gegevensportaal of digipoort

Digipoort kunt u alleen gebruiken als u zelf een gegevensbestand kunt samenstellen. Dit doet u door middel van eigen software of via een softwareleverancier.
Voor Digipoort heeft u een koppelvlak en een PKI certificaat nodig, zie logius.nl.
 

Het gegevensportaal gebruikt u als u gebruik wilt maken van het webformulier het invoersjabloon UBD en kunt u tevens gebruiken als u een zelf samengesteld gegevensbestand wilt aanleveren

Terug naar boven
Kan ik mijn opgaven in willekeurig formaat uploaden?

Nee, het portaal neemt alleen bestanden aan die volgens de specificaties uit de handleiding zijn samengesteld. Dit is op verschillende manieren mogelijk:

(1) U gebruikt uw eigen software. 

(2) U voert de opgaven handmatig in op dit portaal, ga naar Aanleveren Meldingen en kies voor de optie 'Webformulier'.

(3) U voert de opgaven in in één van onze invoersjablonen. U kunt het bestand lokaal opslaan en vervolgens aanleveren. Ga hiervoor naar Aanleveren Meldingen en kies voor de optie 'Meldingen importeren'.

Het is niet toegestaan om losse Excel-sheets, tekstbestanden, pdf-bestanden etc. te uploaden.

Terug naar boven
Kan ik de gegevens ook op papier inzenden?

Nee, u kunt uw gegevens alleen digitaal aanleveren. Gebruik het webformulier op dit portaal, het invulsjabloon of uw eigen software. Daarnaast kunt u ook aanleveren via een Digipoort koppeling.

Hebt u problemen met aanleveren? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Terug naar boven
Kan ik ook jaarbedragen van gastouders uploaden via dit portaal?

Nee, u kunt geen jaarbedragen van gastouderbureau's via dit portaal aanbieden. Hiervoor hebt u een account nodig op het portaal kinderopvanginstellingen. Bent u niet in het bezit van een login op dat portaal? Neem dan contact met ons op via gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl

Terug naar boven
Wetgeving
Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis van deze regeling is terug te vinden in artikel 10.8 eerste lid van de Wet inkomstenbelasting 2001 en afdeling 2 van hoofdstuk VIII van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Daarnaast geldt voor inhoudingsplichtige uitbetalers en cbo’s aanvullend artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 (hierna: UBIB).

Let op!
De verplichting om het bsn te administreren geldt alleen voor de inhoudingsplichtige aanleveraars en cbo’s.

Terug naar boven
Welke gegevens moet de inhoudingsplichtige uitbetaler en de cbo doorgeven in de opgaaf UBD?

U levert de volgende gegevens aan:
-     het bedrag dat u hebt uitbetaald. Hebt u meerdere bedragen uitbetaald, dan mag u die bedragen apart aanleveren of u telt die bij elkaar op en levert 1 bedrag aan
-     de datum van uitbetaling. U mag ook de laatste dag van het belastingjaar invullen (in het formaat jjjj-12-31)
-     de voorletters en achternaam naam van de persoon aan wie u hebt uitbetaald
-     het adres van die persoon
-     de geboortedatum van die persoon
-     het burgerservicenummer (BSN) van die persoon

Terug naar boven
Wat doet de Belastingdienst met de opgegeven gegevens?

De gegevens die u aanlevert gebruiken wij onder andere voor het toezicht op het juist doen van aangifte inkomstenbelasting door degene die de betaling ontvangen heeft.

Terug naar boven
Op grond waarvan mag de Belastingdienst bij niet-inhoudingsplichtige uitbetalers (waaronder dus ook eenmanszaken zonder personeel) informatie vragen over betalingen aan derden?

Dat is op grond van artikel 53 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Daarbij geldt wel dat dat niet uit eigen beweging hoeft te gebeuren, maar op uitnodiging van de Belastingdienst

Terug naar boven
Wat is de bewaartermijn voor de gegevens van de personen aan wie de bedragen zijn uitbetaald?

U hebt als administratieplichtige een bewaartermijn van 7 jaren na afloop van het belastingjaar.

Terug naar boven
Hoe zit het met vrijwilligersvergoedingen?

Voor een vrijwilliger doet u in principe geen opgaaf. Daarvoor gelden 2 normen waar de betaling onder moet blijven: een jaarbedrag (2023: € 1.900) en een maandbedrag (2023: € 190). U moet beide normen beoordelen. Daardoor is het voor een vrijwilliger te prefereren dat u de opgaaf per jaar doet.

Terug naar boven
Moet een buitenlandse inhoudingsplichtige ook gegevens aanleveren?

Voor een buitenlandse inhoudingsplichtige die geen inhoudingsplicht heeft in Nederland op grond van de Wet LB, artikel 6, tweede lid onder b (de inhoudingsplichtige op verzoek), is artikel 22a UBIB niet van toepassing. Die hoeft dus geen 'uitbetaalde bedragen aan derden aan te geven. De inhoudingsplichtige op grond van artikel 6, tweede lid onder a (met vaste inrichting of vertegenwoordiger in Nederland) geldt de verplichting wel.

Terug naar boven
Aanmeldproces
Hoe verloopt het aanmeldproces?

Als u het aanmeldformulier volledig en correct hebt ingevuld drukt u onderaan de pagina op de knop "Verder". U krijgt vervolgens de volgende tekst te zien: "Aanvraag tot aansluiting. Wij hebben een bevestigingslink naar uw e-mail adres verzonden. Klik op de link in het e-mail bericht om uw aanvraag te bevestigen."

U ontvangt binnen enkele minuten een e-mail met een bevestigingslink van afzender 'no-reply-ris' met als onderwerp 'Belastingdienst: Bevestig uw aanmelding voor het gegevensportaal derden uitbetalingen'. Druk op de link in de e-mail onder de tekst: "Klik op de volgende link om het e-mailadres van de aanvraag te bevestigen:"

U komt terug op onze pagina, waar u de volgende tekst ziet: "Aanvraag tot aansluiting. Wij hebben ter controle van uw mobiele telefoonnummer een bevestigingscode via SMS naar nummer (+###########) verzonden. Vul deze code hier in om uw aanmelding te voltooien." Tegelijkertijd hebt u van ons, afzender 'Portaal BD' een SMS ontvangen op het door u opgegeven mobiele telefoonnummer. Vul de zescijferige code op deze pagina in en klik op "Verder".

U krijgt de volgende tekst te zien: "Uw verzoek is in behandeling genomen. Uw verzoek is succesvol voltooid en uw emailadres en mobiele telefoonnummer zijn gevalideerd. U krijgt na controle van uw aanmelding zo snel mogelijk de accountinformatie toegestuurd. Dit kan ongeveer vijf werkdagen duren."

U krijgt binnen vijf werkdagen bericht van ons. Als u aanmelding door ons is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail met uw inloggegevens. Als uw aanmelding is afgekeurd, ontvangt u van ons een afkeurbericht met de reden van afkeur.

Terug naar boven
Wat betekent de vraag 'Is dit bedrijf inhoudingsplichtig'?

U bent een 'inhoudingsplichtige uitbetaler' voor de regeling UBD als u aangifte loonheffingen moet doen op grond van een aangiftebrief. U vult dan het RSIN (of BSN*) in gevolgd door de letter L en 2 cijfers. U kunt dit nummer terugvinden in correspondentie met de belastingdienst.

* U gebruikt het BSN als u een inhoudingsplichtige eenmanszaak hebt.

Terug naar boven
Wat vul ik in bij 'Wat voor aanlevering wilt u gaan doen?'

Geef hier aan of u als bedrijf of particulier uw uitbetaalde bedragen aan derden wilt gaan aanleveren.

1. Ik wil als bedrijf aanleveren

Selecteer deze optie als u zich als/namens uw bedrijf/stichting/vereniging wilt aanmelden.

2. Ik wil als particulier aanleveren

Selecteer deze optie als u zelf - als particulier - de bedragen hebt uitbetaald en de meldingen gaat aanleveren. Tijdens het samenstellen van de meldingen gebruikt u uw eigen BSN als identificatie van de uitbetalende partij. 

Terug naar boven
Wanneer ontvang ik bericht van mijn aanmelding?

U ontvangt als u uw aanmelding volledig uitgevoerd en voltooid hebt binnen uiterlijk 5 werkdagen bericht van ons.

Terug naar boven
Beheer van uw account, bronnen en berichtgevers
Wat wordt bedoeld met bron, berichtgever, ontvanger en softwareontwikkelaar?

Bij het aanleveren van opgaven derden uitbetalingen gebruiken we de volgende begrippen:

Bron
Dit is diegene die de opdracht tot werkzaamheden heeft gegeven en de uitbetaling heeft verricht. We gebruiken het Loonheffings- of BTW-nummer, RSIN of een Burgerservicenummer om deze partij te identificeren.

Ontvanger
De persoon die de uitbetaling ontvangt, noemen we de ontvanger. Het gaat hier altijd om een persoon, een derden uitbetaling gaat dus niet over betalingen aan bedrijven.

Berichtgever
De berichtgever is de partij die de derden uitbetalingen bij ons aanlevert. De bron kan tevens de berichtgever zijn, maar dat hoeft niet. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de bron zijn gegevens laat aanleveren door een administratiekantoor.

Softwareontwikkelaar
Voor het samenstellen van derden opgaven kan een softwarepakket worden gebruikt. Deze kan door de berichtgever zelf worden ontwikkeld, of worden ingekocht. Diegene die aan de hand van de specificaties software maakt, noemen we een softwareontwikkelaar.

Terug naar boven
Wat is de bedoeling van het onderdeel 'Beheer Uitbetalers'?

In het portaal kunt u zelf beheren of en zo ja, voor welke bronnen u gegevens gaat aanleveren. Hiervoor hoeft u dus niet contact met ons op te nemen.

 

In het scherm Beheren Uitbetalers vult u de bronnen in, waarvoor u (ook) opgaven uitbetaalde bedragen aan derden bij ons aan gaat leveren. U staat zelf als accounthouder altijd bovenaan de lijst.

- Levert u alleen voor uw eigen organisatie gegevens aan? Dan hoeft u in dit scherm alleen maar aan te geven of u dit jaar gegevens gaat aanleveren of niet. Voer uw eigen organisatie hier niet nogmaals op!

- Levert u (ook) namens andere bedrijven/organisaties aan? Voer die dan op in het scherm  Account > Beheer Uitbetalers

Let op: voer hier nooit de personen op, aan wie u hebt uitbetaald. Dit scherm is uitsluitend bedoeld voor de bronnen die uitbetalen, en niet de personen aan wie is uitbetaald.

 

Raadpleeg de gebruiksinstrucie Portaal UBD voor een uitgebreide toelichting.

 

Terug naar boven
Waarom kan ik mijn mobiele nummer in het portaal niet zelf wijzigen?

Uit veiligheidsoverwegingen kunt u een eenmaal opgegeven telefoonnummer niet zelf wijzigen. Wij kunnen het wel voor u aanpassen. Vul hiervoor het Contactformulier in. Vermeld uw gebruikersnaam, bedrijfsnaam, RSIN (als dit van toepassing is) en nieuwe telefoonnummer.

Terug naar boven
Ik wil graag meerdere collega’s binnen het bedrijf toegang geven tot het portaal. Kan ik meerdere accounts aanvragen of mag ik mijn accountgegevens aan hen uitlenen?

Het is niet toegestaan uw persoonlijke accountgegevens aan anderen te geven. Als u meerdere collega’s binnen uw bedrijf toegang wilt geven tot het portaal kunt u dit zelf regelen door in het portaal voor ‘Account’, dan ‘Gebruikers’ en ‘Gebruiker Aanmaken’ te kiezen. U kunt maximaal vijf personen opgeven. Zij krijgen allen een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd.

Terug naar boven
Ik heb een BTW-identificatienummer ontvangen, moet ik deze invullen bij het samenstellen van aanleveringen of bij het beheren van uitbetalers?

Nee, gebruik voor het beheren van de uitbetaler(s) op het portaal, op het webformulier en bij het samenstellen van gegevensbestanden uw omzetbelastingnummer en niet het ontvangen BTW-identificatienummer.

Voor meer informatie kijkt u op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/gebruik-vanaf-1-januari-2020-uw-nieuwe-btw-identificatienummer

Terug naar boven
Kan iemand anders de opgaaf van de gegevens voor de UBD voor mij doen?

Ja, u mag het daadwerkelijk verzenden van de gegevens door iemand anders laten doen. Een boekhouder, financieel dienstverlener of administratiekantoor fungeert dan als berichtgever. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor de inhoud en het tijdig aanleveren van de gegevens.

Terug naar boven
Uitnodigingen en Verwerkingsverslagen
Ik heb een uitnodiging ontvangen, wat moet ik nu doen?

Hebt u in het afgelopen jaar uitbetaalde bedragen ana derden gedaan? Maak een bestand met opgaven aan met uw eigen software, of met één van de invoersjablonen die u in het hoofdscherm van dit portaal kunt downloaden. Exporteer de gegevens en upload ze naar het portaal via Aanleveren meldingen. Hebt u weinig opgaven aan te leveren? Dan kunt u er ook voor kiezen om deze online op te voeren in het portaal zelf. Ga hiervoor naar Aanleveren Meldingen en kies voor de optie 'Webformulier'.

Hebt u over het afgelopen jaar geen opgaven aan te leveren? Geef dit dan aan via Account > Beheer uitbetalers en kies voor de optie 'pauzeren'.

Wilt u uw account opheffen, bijvoorbeeld omdat uw bedrijfsactiviteiten ophouden te bestaan? Ga dan naar Account > Account opheffen.

Terug naar boven
Wat is de betekenis van de indicatie 'verlopen' bij gereedstaande documenten zoals verwerkingsverslagen?

Verwerkingsverslagen kunt u maximaal 3x downloaden en staan maximaal 2 weken voor u klaar. Daarna krijgt het verslag de status 'verlopen' en kunt u het niet meer inzien. Mocht u het verslag alsnog willen inzien, kunt u een vraag stellen via het contactformulier vermeld hier uw portaalgebruikersnaam en de naam van het verwerkingsverslag. Wij zullen het dan opnieuw voor u plaatsen.

Terug naar boven
Kan ik aanleveren zonder een uitnodiging?

Ja dat kan. Als u wilt gaan aanleveren kiest u voor Aanleveren Meldingen. Daar klikt u op 'Aanleveren zonder uitnodiging'.

Terug naar boven
Wanneer moet ik de gegevens aanleveren?

U mag het hele jaar door opgaven bij ons aanleveren. Dus ook over het huidige jaar, bijvoorbeeld direct nadat de uitbetaling heeft plaatsgevonden of als afhandeling van het beëindigen van uw bedrijfsactiviteit. Daarnaast blijft het mogelijk om opgaven op te sparen als dat beter uitkomt.

Let er wel op dat wij de gegevens uiterlijk vóór 1 februari, volgend op het belastingjaar waarop de gegevens betrekking hebben, hebben ontvangen. De opgaven over 2023 moeten dus vóór 1 februari 2024 aangeleverd zijn.

Terug naar boven
Waar kan ik terecht als ik vragen heb over het portaal of over het verwerkingsverslag?

Voor vragen over het verwerkingsverslag kunt u het contactformulier invullen. Onze collega's zullen u zo spoedig mogelijk van een antwoord voorzien.

Terug naar boven
Wat gebeurt er als ik op de hyperlink van een verwerkingsverslag of herinnering klik?

Als u op een hyperlink klikt die naar een pdf-bestand verwijst, zijn er – afhankelijk van uw browserinstellingen – verschillende situaties mogelijk:

- Er verschijnt een melding met de vraag of u het pdf-bestand wilt openen of opslaan op uw computer.
- Het pdf-bestand verschijnt in hetzelfde venster.
- Het pdf-bestand verschijnt in een nieuw tabblad.
- Het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster.

Om PDF-bestanden op uw computer te kunnen lezen, is misschien externe software nodig. Het gratis programma Adobe Reader leest PDF-bestanden. Beschikt u niet over dit programma, dan kunt u het programma Adobe Reader downloaden (https://get.adobe.com/nl/reader/)

Terug naar boven
Wat betekenen de foutcodes op het verwerkingsverslag?

F (Fatale) fout = Error
Een fatale fout kan zowel op leveringsniveau als bericht-niveau optreden.
Als het gaat om een fout op leveringsniveau, stopt de verdere controle en verwerking van de levering. Een correctie op meldingsniveau is hierbij niet mogelijk. Het bestand is niet geaccepteerd en u bent verplicht om opnieuw aan te leveren.
Bij een fatale fout op bericht-niveau (als onderdeel van de levering) wordt het bericht in zijn geheel afgekeurd. De meldingen binnen een bericht worden niet verwerkt bij een schending op bericht-niveau. Berichten in deze levering die wel zijn goedgekeurd worden verder verwerkt. De heraanlevering op bericht-niveau dient met een nieuw leveringsID aangeleverd te worden.
Als u het ‘Foutbericht’ hebt ontvangen is het bestand al eerder bij ons afgekeurd om technische redenen of omdat er verplichte logistieke velden missen of onjuist zijn. Ook dan moet u opnieuw aanleveren. U kunt dit doen met hetzelfde leveringsID.
 

C Correctieverzoek = Warning
Dit gaat om een fout op meldingsniveau. Een nieuwe aanlevering op meldingsniveau is gewenst.
Als er geen fatale fouten zijn (zie hierboven) is een volledige heraanlevering niet aan de orde.
De levering is geaccepteerd voor verdere verwerking. Wel willen we u vragen om deze meldingen aan te passen en opnieuw aan te leveren. U gebruikt dan een nieuw leveringsID. De te corrigeren meldingen geeft u het eerder toegekende MeldingsID.
 

S Signalering = Acknowledgement
Na een signalering is geen correctie nodig bij de Belastingdienst. Wel raden we u aan uw gegevens intern te controleren en wanneer nodig te corrigeren voor meldingen over volgende aanleveringen.

 

Een volledige lijst met de betekenissen van de F-,C- en S-codes kunt u in de handleiding raadplegen

Terug naar boven
Samenstelling van de aanlevering
De factuurdatum van de betaling die ik gedaan heb ligt in 2022. Ik heb de factuur in 2023 betaald. Moet ik deze betaling opgeven met de UBD van het jaar 2022 of van 2023?

U moet uitgaan van de betaaldatum. Dus deze betaling in 2023 geeft u op met de UBD van het jaar 2023 (vóór 1 februari 2024).

Terug naar boven
Ik kan mijn bestand niet uploaden vanwege een foutmelding over mogelijke kwaadaardige elementen, wat nu?

In uw bestand zijn mogelijke kwaadaardige elementen gevonden, uw aanlevering is geblokkeerd

Deze melding betekent dat er hoogstwaarschijnlijk een virus en/of malware in het aangeboden bestand zit. Als er kwaadaardige elementen zijn aangetroffen volgt enkel deze melding en wordt er geen nader rapport aangemaakt. Het is dus waarschijnlijk dat de machine/systemen van de aanleveraar geïnfecteerd is/zijn. Het is ten zeerste aan te raden daar actie op te ondernemen.

Terug naar boven
Ik heb meerdere betalingen in het jaar voor één persoon, mag ik deze bij elkaar optellen?

Ja, deze mogen bij elkaar worden opgeteld en hiervoor kunt u de laatste uitbetalingsdag (uiterlijk 31-12) gebruiken. Het bij elkaar optellen is echter niet verplicht. Zolang dan maar steeds een ander meldingID wordt gebruikt.

Terug naar boven
Ik heb enkele verplichte gegevens niet tot mijn beschikking. Wat moet ik doen?

Vanuit de vergewisplicht van de opdrachtgever is de opdrachtnemer verplicht om ten minste zijn naam (achternaam en voorletters) en zijn bsn aan u kenbaar te maken. Hebt u - ondanks uw (herhaald) verzoek - geen bsn? Of geen (volledige) naam, adres of geboortedatum ? U moet in de UBD-opgave toch een aantal rubrieken verplicht invullen en aanleveren.

Zie voor meer informatie het downloadbare document Vraag&Antwoorden.

Terug naar boven
Aanleveren via webformulier
Waarom krijg ik een melding dat ik het webformulier niet kan gebruiken?

Het kan zijn dat u een melding krijgt dat u het webformulier niet kunt gebruiken en eerst uw organisatiegegevens moet bijwerken. Dit betekent dat er onvoldoende gegevens in het portaal beschikbaar zijn om uw Uitbetaalde Bedragen aan Derden via het webformulier bij ons aan te leveren. U lost dit als volgt op:

1. Ga naar de optie 'Account', deze vindt u aan de bovenkant van het scherm, schuin onder het Belastingdienst logo.
2. Kies dan voor 'Contactgegevens'
3. Scroll naar beneden en klik op 'Organisatiegegevens bijwerken'
4. Vul de gegevens aan die ontbreken. Vul hierbij alleen het kenmerk in dat voor u geldt: een RSIN of BSN. Of als u inhoudingsplichtig bent, uw Loonheffingennummer.
5. Klik op 'Opslaan'

U kunt nu via 'Aanleveren meldingen' en dan 'Webformulier' alsnog een melding insturen.

Terug naar boven
Waarom krijg ik de foutmelding 'Er zijn geen uitbetalers gevonden, waarvoor is aangegeven dat er gegevens zullen worden ingezonden' in het webformulier?

U krijgt deze melding omdat er eerder is aangegeven dat uzelf en/of voor de bronnen waarvoor u aanlevert, over het afgelopen of huidige jaar geen gegevens gaat insturen. Wilt uw Uitbetaalde Bedragen aan Derden wel insturen? Ga dan naar 'Account' – deze optie staat aan de bovenkant van het scherm, schuin onder het Belastingdienst logo – en klik op 'Beheer uitbetalers'.

Klik daarna op de knop 'Hervatten' voor uzelf en/of voor de bronnen waarvoor u aanlevert. Om van het webformulier gebruik te kunnen maken moet de aanlevering van tenminste één bron op 'Ja' staan.

Terug naar boven
Het webformulier werkt niet omdat de (juiste) bron ontbreekt. Wat moet ik doen?

Het portaal is veranderd. Voortaan kunt u in het scherm 'Account' bronnen aangeven, waarvoor u meldingen uitbetaalde bedragen aan derden wilt aanleveren.

Een bron is een partij die heeft uitbetaald. Dat kan een bedrijf zijn, of een persoon. Een berichtgever is diegene die de gegevens bij de Belastingdienst aanlevert. Dat kan de bron zelf zijn, of een partij die namens de bron aanlevert zoals een administratiekantoor.

Ga naar 'Account', deze optie staat aan de bovenkant van het scherm, schuin onder het Belastingdienst logo, en klik vervolgens op 'Beheer uitbetalers'.

- Klik op 'Toevoegen' om een bron toe te voegen. Vul de velden in en klik op 'Opslaan'. U geeft hiermee aan dat u voortaan derden opgaven namens hen gaat aanleveren. Voer hier geen personen op, aan wie u heeft uitbetaald.
- Klik op 'Wijzigen' om de gegevens van een bron aan te passen.
- Klik op 'Verwijderen' om een bron te verwijderen. U geeft hiermee aan dat u geen derden opgaven namens hen gaat aanleveren. 
- Klik op '...' en vervolgens 'Pauzeren' als u voor uzelf - of namens andere bronnen - tijdelijk geen gegevens gaat aanleveren. Met tijdelijk bedoelen we hier: het afgelopen jaar.

Zodra een bron is toegevoegd in het scherm 'Beheer uitbetalers' én de indicatie 'Aanlevering voor huidig campagnejaar' op 'Ja' staat, kunt u het webformulier voor die bron gebruiken.

Terug naar boven
Kan ik achteraf bekijken, welke melding ik met het webformulier heb ingestuurd?

Ja, direct nadat u de meldingen hebt ingestuurd met de knop 'lever betalingen aan', krijgt u een pdf-bestand aangeboden dat u kunt opslaan op uw computer. Hierin staan alle meldingen vermeld.

Let op: dit overzicht wordt éénmalig verstrekt en is uitsluitend voor uw eigen administratie. De pdf wordt niet geaccepteerd als inzending op het portaal.

Terug naar boven
Ik wil een webformulier opgave invoeren, maar krijg geen keuze voor de uitbetaler te zien. Hoe los ik dat op?

Als u een webformulieropgave wilt doen (via Aanleveren Meldingen > Webformulier), krijgt u een tussenscherm te zien, waarin u de uitbetaler selecteert. Krijgt u dit scherm niet te zien, maar gaat u direct door naar een lege opgavelijst? Deze is dan mogelijk eerder aangemaakt, zonder dat daar uitbetalingsopgaven aan zijn toegevoegd.

Klik in dat geval op 'Opgavelijst leeg maken' en dan op 'Verwijderen'. U komt nu terug in het scherm waarin u de keuze maakt tussen een webformulieropgave en het uploaden van een bestand. Klik op 'Webformulier'. Nu kunt u alsnog de keuze maken voor één van de uitbetalers.

Let op: u ziet alleen uitbetalers waarvan in het scherm Account > Beheer uitbetalers' bij 'Aanlevering voor het huidige campagnejaar' de indicatie 'Ja' staat.

Terug naar boven
Aanleveren via het uploaden van een gegevensbestand
Moet ik de bronnen apart opgeven in het scherm 'Beheer Uitbetalers' voor bestanden die ik upload?

Nee, als u een gegevensbestand upload via 'Aanleveren meldingen' en dan 'Gegevensbestand' worden gegevens uit uw bestand automatisch gebruikt om in het scherm 'Beheer Uitbetalers' de gegevens aan te vullen.

Voorbeeld: u levert aan voor Vollybalvereniging de Appel, terwijl de gegevens van die vereniging nog niet in het scherm 'Beheer Uitbetalers' staan. Het portaal neemt in dat geval de naam, het adres en het LH-nummer over uit het bestand dat u bij ons instuurt. U zult na het insturen de gegevens van Volleybalvereniging de Appel terugvinden in het scherm 'Beheer Uitbetalers'.

Terug naar boven
Wat moet ik invullen bij het 'Aanleverkenmerk' in het scherm 'Gegevensbestand'?

U kiest hier zelf een aanleverkenmerk om mee te geven met het bestand. Het aanleverkenmerk bedenkt u zelf om gemakkelijk een aanlevering te herkennen. Het kenmerk moet uniek te zijn per aangeleverd bestand en te voldoen aan de volgende eisen:

- Minimaal 1 teken, maximaal 20 tekens. Geen spaties
- Alleen hoofd/kleine letters A-Z, de cijfers 0-9 en de tekens / en –
- Het veld mag niet leeg zijn.

Als u het kenmerk bij meer dan één aanlevering gebruikt, zal uw aanlevering worden afgekeurd. Na het uploaden van het gegevensbestand zal het kenmerk in het dossierscherm 'Aanleveren meldingen' bij uw aanlevering worden weergegeven.

Terug naar boven
Nadat u hebt aangeleverd
Hoe weet ik wanneer ik wat heb aangeleverd?

In het Dossierscherm 'Aanleveren meldingen' kunt u bij 'Aangeleverde gegevens' bekijken welke bestanden en/of webformulieropgaven u hebt aangeleverd, inclusief de datum en de tijd. U kunt de aanlevering zelf niet inzien, daarom is het van belang dat u altijd zelf een kopie van het aangeleverde bestand achterhoudt om achteraf te kunnen bekijken wat u al bij ons hebt aangeleverd. Bij een webformulieropgave krijgt u - direct na het insturen - een pdf-bestand ter download aangeboden. Hierin staat een afschrift van de opgevoerde opgaven. Dit pdf-bestand ontvangt u eenmalig, dus bewaar het goed. Als het portaal uw opgaven heeft geaccepteerd krijgt u enige tijd later een verwerkingsverslag waarin is gemeld of uw aanlevering ook inhoudelijk door ons kan worden verwerkt. Dan weet u of u aan uw verplichtingen hebt voldaan (het verslag meldt 'goed' of 'signalen') of niet (verslag meldt 'fout'). U kunt ons benaderen over het aanleveren zelf, maar wij kunnen niet ingaan op (de details van) specifieke opgaven.

Terug naar boven
Kan ik mijn gegevens na aanlevering nog inzien?

Nee, u kunt de gegevens na aanlevering niet meer inzien. Hebt u melding gedaan via het webformulier? Dan krijgt u direct na de opgave een pdf-bestand als download aangeboden waarin een kopie van uw melding(en) is opgenomen. Bewaar dit overzicht goed, want we verstrekken het slechts éénmalig. Hebt u een bestand geüpload, bijvoorbeeld middels het invoersjabloon. Dan kunt u de gegevens inzien in het lokaal opgeslagen originele bestand. De Belastingdienst geeft geen informatie over ingediende meldingen.

Terug naar boven
Correcties en Intrekkingen
Hoe kan ik een eerder aangeleverde melding corrigeren?

Vul dan alle velden in het webformulier of het UBD sjabloon van de initiële melding en corrigeer de waarden die niet goed zijn. Vul óók het veld MeldingsID met de waarde van de initiële melding. Dat MeldingsID kunt u terugvinden in het pdf-verwerkingsverslag dat is aangemaakt bij de eerste keer dat u de melding hebt ingestuurd.

 

Let op: Corrigeren en intrekken is alleen mogelijk bij sjabloon versie 2 of hoger. Op het portaal vindt u altijd de meest recente versie van het sjabloon.

Terug naar boven
Hoe kan ik een eerder aangeleverde melding intrekken?

Vul in het webformulier of het UBD sjabloon het veld MeldingsID met de waarde van de initiële melding. Dat MeldingsID kunt u terugvinden in het pdfverwerkingsverslag dat is aangemaakt bij de eerste keer dat u de melding hebt ingestuurd.

 

Let op: Corrigeren en intrekken is alleen mogelijk bij sjabloon versie 2 of hoger. Op het portaal vindt u altijd de meest recente versie van het sjabloon.

Terug naar boven
Ik wil een correctie en/of intrekking doen over een melding die ik voor 1 januari 2023 heb aangeleverd

Als u een correctie of intrekking  wilt doen die u voor 1 januari 2023 hebt aangeleverd verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het Contactformulier.

Terug naar boven
Informatie voor softwareontwikkelaars
Ik wil software ontwikkelen voor het aanmaken van Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD). Waar kan ik informatie vinden?

Gaat u software ontwikkelen om opgaven Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) te kunnen aanmaken? Dan kunt u zich voor de specificaties en voor ondersteuning aanmelden bij Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer. Het aanmeldformulier en meer informatie vindt u op https://odb.belastingdienst.nl
Of neem contact op met de servicedesk via: servicedesk.odb@belastingdienst.nl.

Terug naar boven